Trivsel: Et fokusområde på Klostermarksskolen

Det er en grundsætning på skolen, at god læring kræver god trivsel – og derfor er vores fokus på trivsel helt sammenhængende med vores fokus på at udvikle gode læringsmiljøer.

Udover, at vi på skolen anvender nutidige læringsstrategier, hvor der både tages individuelle hensyn og stilles individuelle krav, så har vi en række ekstra tiltag på skolen for at sikre, at den enkelte elev oplever optimal trivsel.

Klostermarksskolen har som mål, at alle elever trives – at nå til en mobbefri skole.

Vi ønsker at lære alle elever positiv adfærd.

Alle klasser er forpligtede på at arbejde med elevernes sociale kompetencer samt klassens sociale liv og elevernes tryghed. Dette sker bl.a. ved hjælp af elevsamtaler, klassemøder, Den gode klasse, skole/hjemsamtaler, forældremøder og teammøder.

Med jævne mellemrum foretages undervisningsmiljøundersøgelser, der også omfatter elevernes trivsel.

Hvis mistrivsel eller mobning (forstået som gentagne negative handlinger vendt mod én eller flere personer) forekommer, træder følgende plan i kraft:

 • Orientering af klassens lærere og skolens ledelse
 • Individuelle samtaler med de involverede børn
 • Samtale med offerets og mobberens forældre
 • Evt. klasseforældremøde og “Den Gode Klasse” (se under Skole-hjem-samarbejdet”)

Vi har tilknyttet to trivselslærere, som kan tale med eleverne om det, der kan være svært at tale med andre om. Eleven har mulighed for at få samtaler om sorg, mistrivsel, diagnoser, sociale vanskeligheder, voldsomme bekymringer, vrede eller andet, som kan gøre, at det kan være vanskeligt at have fokus på faglig læring og det at gå i skole. Ovenstående gør ondt, og netop derfor er det vigtigt at dele med en anden. Trivselslærerne møder eleven i et trygt rum, hvor der er tid og ro til at vende det, som er svært. Forældre kan henvende sig til klasselæreren, som sammen med trivselslærerne vurderer, om samtaler er det optimale at iværksætte. 

Specielle fokusområder

Uddybende vedr. udvalgte fokusområder

Fokus på trivsel betyder bl.a.:

 • At vi gennem skolens trivselsplan og det daglige arbejde med klassens og elevernes trivsel vil lære eleverne, hvordan man omgås hinanden på en ordentlig måde og vil lære dem at løse konflikter, så mobning undgås
 • At vi gennem skolens sorgberedskabsplan vil give eleverne redskaber til at bearbejde egen sorg og hjælpe kammerater gennem deres
 • At vi vedligeholder gode traditioner for at give eleverne en fælles skolekultur
 • At vi tilbyder flerlærerordning i indskolingen
 • At der er et godt samarbejde mellem skole og fritidsordning
 • At vi tilbyder støtteundervisning – eksempelvis i form at tidlig læsehjælp, stavekurser, matematikstøtte mv.
 • At vi giver eleverne en fagligt velfunderet undervisning
 • At vi i vores undervisningen har et globalt udsyn
 • At vi tager hensyn til den enkelte elev
 • At der indarbejdes gode arbejdsvaner – lektier skal laves, og opgaver skal afleveres til tiden
 • At lærerne gør brug af tidssvarende undervisningsmetoder og -materialer