FAQ

Emner i alfabetisk orden

Folkeskolens prøver (FP9) er obligatoriske for alle elever på 9. klassetrin, og alle undervisningsfag er prøvefag.

Folkeskolens afgangsprøve omfatter syv prøver, fem obligatoriske og to ved udtræk.

De obligatoriske prøver er:

 • Skriftlig og mundtlig prøve i dansk
 • Skriftlig prøve i matematik
 • Mundtlig prøve i engelsk og naturfag

De to sidste prøver udtrækkes med ét fag inden for helholdsvis gruppen af naturfag, idræt og humanistiske fag.

Ved afslutning af 10. klasse kan eleverne vælge at gå til prøve i dansk, matematik, engelsk  og tysk.

Det er vigtigt at:

 • eleverne lærer, hvilke risici der er ved at begynde at drikke alkohol for tidligt
 • eleverne ikke bliver presset til at drikke
 • eleverne trygt kan gå til en fest
 • eleverne respekterer vedtagne aftaler og respekterer hinanden og hinandens forældre

Hvilke regler gælder?

 • Det er ikke tilladt at drikke alkohol på skolen
 • Det er ikke tilladt at drikke alkohol på hytteture, lejrskoler, sprogrejser o. lign.
 • Det er ikke tilladt at drikke alkohol til skolens arrangementer, fx skolefest og sidste skoledag

Hvad gør skolen?

 • Eleverne undervises i, hvordan alkohol påvirker kroppen – både fysisk og psykisk
 • Eleverne undervises i, hvad der kan ske, hvis man drikker for meget
 • Eleverne undervises i, hvordan man kan støtte og hjælpe hinanden
 • Klasselæreren inviterer til et arrangement for elever og forældre (særskilt eller sammen), hvor der er en alkoholkonsulent til stede
 • Skolen opfordrer forældrene til at lave aftaler om, hvordan private fester skal afvikles, bl.a. m.h.t. alkohol

Hvad kan forældrene gøre?

 • De kan sørge for af lave spilleregler for, hvordan man holder fest i private hjem
 • De kan sørge for, at der altid er voksne – gerne flere – til sted, når der holdes fest
 • De kan sørge for at opbygge et godt netværk omkring deres ”fælles” børn

Skolens elever kan, under forudsætning af statstilskud til befordring, søge om befordringsgodtgørelse på et skema, der findes på forældreintra.

Følgende afstandsbestemmelser skal være opfyldt:
Børnehaveklasse – 10. klasse: 5-15 km.

Skolen råder over et vist antal bærbare computere og ipads til brug i indskolingen.

Fra 4. kl. skal alle elever have deres egen computer med. Anbefaling til anskaffelse af elev pc.

At eleverne medbringer egen computer betyder ikke, at undervisningen overgår til at være digital. Tværtimod. Computeren bruges som et redskab til at løfte og understøtte elevernes læring. Computeren bruges der, hvor det giver mening. Derfor vil der også lektioner, hvor computeren ikke anvendes.

Den enkelte elevs computer tilhører ikke skolen, og den opfattes derfor ikke af skolens forsikring. Det er hjemmets egen indboforsikring, der skal dække en skade – uanset om skaden sker i hjemmet eller på skolen.

Hvis en elev er skyld i en skade på en andens computer, så behandles dette krav først over computer-ejerens(forældrene) indboforsikring. Indboforsikringen retter derefter krav mod den ansvarsforsikring, som den skadevoldende elevs forældre har for eleven.

Skolen kan dels af egne midler og dels gennem fripladstilskud fra staten yde tilskud til skolepenge og SFO. Ansøgningsskema lægges på forældreintra og hjemmesiden i ansøgningsperioden. Ansøgninger vedr. næste skoleår skal foreligge inden sommerferien. Dette tilskud kan ydes til elever på alle klassetrin til nedbringelse af skolepengene og fastsættes under hensyn til hjemmets økonomiske forhold.

Skolen forventer, at alle elever er dækket gennem hjemmets ulykkes- og rejseforsikring (bagage, tyveri og afbestilling). Skolen har tegnet en elevforsikring og en hjemrejseforsikring. Skade på inventar og bygninger, der skyldes forsæt eller uforsvarlig handling, skal erstattes efter regning.

Efter 1. og igen efter 6. klasse deles eleverne ud fra sociale og faglige synspunkter. Vi ønsker at skabe jævnbyrdige klasser og kigger altid på det enkelte barns trivsel og fællesskabets bedste.

I god tid orienteres forældrene om skolens principper herfor.

Eleverne på 7. årgang tilbydes konfirmationsforberedelse i Budolfi Kirke onsdag i 1. modul. Konfirmationerne vil fra 2025 ligge første weekend efter påske. Alle konfirmationer foregår i Budolfi Kirke.

Eleverne har fri den efterfølgende mandag (Blå Mandag) – og møder først til almindelig undervisning tirsdag kl. 9.55.

Det er muligt at lave individuelle aftaler om datoen eller at arrangere selve konfirmationen i en anden kirke. Aftale herom træffes med præsterne ved Budolfi i starten af 7. klasse.

Skolen har følgende legater:

Stæhrs legat, opkaldt efter en tidligere skoleleder, uddeles til en eller to elever i afgangsklasserne – elever, der på trods af personlige eller faglige besværligheder har ydet en ekstraordinær indsats.

Lis Tonboe Hansens legat, navn efter en elev, der blev dræbt ved en trafikulykke, hvorefter forældrene oprettede legatet. Det uddeles til en pige i 6.a og 6.b – piger, der er gode kammerater, passer deres skolearbejde og er glade for deres skole.
Ved skoleårets afslutning uddeles to boglegater til elever i hver klasse på 5.-10. klassetrin som en påskyndelse af elevens arbejde året igennem.

Skolen benytter Danske Mejeriers Fællesorganisations tilbud om levering af mælkeprodukter. Der udleveres girokort på skolen, og der bestilles for et halvt år ad gangen.

Der kan bestilles skolemad via www.god-frokost.dk.

På Klostermarksskolen har vi ofte praktikanter/lærerstuderende. I praktikken forventer vi følgende af dig:

FØR

at du senest 2 uger efter bekræftelse på dit praktikophold på Klostermarksskolen kontakter skolen for at lave de indledende aftaler for praktikforløbet.

at du er bekendt med praktiknøglen vedrørende den praktik, du er ude i, og har læst skolens praktikskoleprofil samt har orienteret dig på skolens hjemmeside, så skolens pædagogiske profil bliver et fælles udgangspunkt for det kommende møde.

at du møder til orienteringsmødet på skolen, hvor skoleleder, praktikkoordinator og praktiklærerne vil være til stede for henholdsvis at orientere om praktikken hos os samt aftale tidspunkter for før-vejledningsmøderne.

at du afleverer den endelige undervisningsplan for din praktikperiode til praktiklæreren senest to uger før praktikstart. Denne skal være godkendt, før du må starte undervisningen på skolen.

at du planlægger tidspunkter for vejledningstimer i samarbejde med praktiklæreren.

UNDER

at du ønsker at videreudvikle din lærerpraksis.

at du forholder dig reflekterende til egen undervisning, bl.a. ved at føre en logbog eller anden løbende skriftlig opsamling af dine erfaringer.

at du forbereder dig til vejledningstimerne og er aktiv i forhold til at stille dagsordenpunkter for samtalerne med vejleder og evt. medstuderende.

at du deltager i evt. morgensamling og fællestimer på skolen.

at du deltager i relevante arrangementer på skolen, der ligger ud over skoletiden i praktikperioden.

at du forsøger at blive en del af den skolekultur, der er på skolen.

at du optræder som en god rollemodel for eleverne.

at du overholder din tavshedspligt.

at du går konstruktivt ind i samarbejdet med alle ansatte på skolen.

EFTER

at du evaluerer praktikken med praktiklæreren og skolelederen.

Se mere om praktikken i Klostermarksskolens uddannelsesplan på dette link: https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Uddannelser/L%C3%A6rer/Partnerskabsaftaler%20og%20uddannelsesplaner/Klostermarksskolen.pdf

det er ikke lovligt at indtage eller besidde alkohol, snus eller tobak eller euforiserende stoffer i skoletiden.

Rygning (også E-cigaretter), indtagelse af alkohol, energidrikke og brug af diverse stoffer, herunder også snus er forbudt i skoletiden, på hytteture, lejrskoler, sprogrejser o. lign. og til skolens arrangementer fx skolefest og sidste skoledag.

Overtrædelse af disse regler betragtes som en overtrædelse af skolens ordensregler og kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning i x-antal dage eller udskrivning af skolen.

1) SAMVÆRSREGLER (Indskolingshuset)

På Klostermarksskolen tager vi hensyn til hinanden.

Inderegler 

 • Man skal gå stille og roligt på gange og trapper – ikke løbe.
 • Overtøj skal hænge i garderoben, når man har time.
 • Kommer man til at ødelægge et eller andet (fx knuse en rude), fortæller man det straks til en voksen eller på kontoret.
 • Duksene sørger for sammen med læreren, at der er ryddet op i lokalet efter hver time.
 • Efter spisningen tømmer duksene spanden i containeren og bringer spanden tilbage til pedellen. Efter sidste time skal man stable taburetterne op, lukke vinduerne og slukke lyset.
 • Hvis man har mobiltelefon, skal den være i tasken og være slukket.
 • Klasselokaler må benyttes med voksent tilsyn.
 • Ingen ophold i garderoben.
 • I vinterhalvåret og i vådt vejr bruges indesko/strømpesokker.
 • Frikvartersmad ligger i garderoben. I børnehaveklassen skal den blive i tasken.

Uderegler 

 • I frikvartererne skal man være ude i den lille gård.
 • Der er ikke indeordning i tilfælde af regnvejr.
 • Kommer man til at ødelægge et eller andet (fx knuse en rude), fortæller man det straks til en lærer eller på kontoret..
 • Hvis der er sne, må man bygge med sneen, ikke kaste med den.
 • Man må ikke lege på brandtrappen.
 • Man må kun køre på rulleskøjter/skateboard/løbehjul udendørs og efter skoletid. I Myretuen må disse kun benyttes med hjelm – i den store skolegård.
 • Løbehjul parkeres ved papcontaineren
 • Skolegården går til risten ved Annebergvej og til beplantningen vest for huset.
 • Ingen leg på gelænderet ved den store trappe.
 • Der må ikke spilles med fodbolde eller basketbolde foran glaspartiet ind til multisalen.
 • Ophold på plateauet ved den store rutsjebane forbudt – med mindre rutsjebanen er åben.

Specielt for legepladsen

 • Der må ikke klatres i træer – grundet manglende faldunderlag.
 • Der må højst være 5 børn på hver af fugleredegyngerne samtidig.
 • Er der til kø til fugleredegyngerne, og de små gynger, må der højst gynges 60 gyng ad gangen frem og tilbage
 • Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever i trafikken, og derfor skal alle rette sig efter dens anvisninger

2) SAMVÆRSREGLER (3.-5. kl.)

På Klostermarksskolen tager vi hensyn til hinanden.

 • Man skal gå stille og roligt på gange og trapper – ikke løbe.
 • I frikvartererne skal man være ude – 3. klasse må være enten i den store eller lille gård, 4. og 5. klasse kun i den store gård.
 • Bliver der ringet tre gange, må alle være inde.
 • Overtøj skal hænge på gangen, når man har time.
 • Hvis man skal forlade skolen i skoletiden, skal man omkring kontoret.
 • Kommer man til at ødelægge et eller andet (fx knuse en rude), fortæller man det straks til en lærer eller på kontoret..
 • Hvis der er sne, må man kun kaste med sne på multibanen
 • Personalerummene må kun benyttes af skolens personale.
 • Duksen/duksene sørger for sammen med læreren, at der er ryddet op i lokalet efter hver time.
 • Efter spisningen tømmer duksen/duksene spanden i containeren og bringer spanden tilbage til pedellen.
 • Sørg for at holde døre og vinduer lukket af hensyn til klimaanlægget. Lyset slukkes automatisk. Efter sidste time sættes stolene op.
 • Man må ikke opholde sig på brandtrappen.
 • Man skal følge de gældende klasseregler for brug af mobiltlf.
  Mobiltelefoner:
  Brug af mobiltelefoner og andre digitale medier er ikke tilladt i timerne. Hver klasse har en kasse til mobiltelefoner.
  Mobiltelefonerne afleveres ved skoledagens begyndelse og udleveres igen ved skoledagens afslutning.
  Mobiltelefonen kan naturligvis tages i brug, hvis undervisningen kræver det. I Myretuen er det heller ikke tilladt at bruge mobiltelefoner og de er ligeledes låst inde indtil børnene går hjem, hvor de udleveres.
 • Man må kun køre på rulleskøjter/skateboard/løbehjul udendørs og efter skoletid i et anvist område. I skoletiden opbevares de i kælderskakten.

Skolen har 3 udeområder

 • Den lille gård for elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse
 • Den store gård for elever fra 3. klasse til og med 10. klasse
 • Plænen foran skolen må anvedes af 4.-10. klasse i frikvartererne og til udendørs gruppearbejde. Boldspil er ikke tilladt.

Cykelparkering:
0.-3. klasse: bag indskolingshuset
4.-6. klasse: ved nordenden(ved indgangen til kontoret). Det er vigtigt, at cyklerne her kun står  i én række, så der er plads, hvis en brandbil/ambulance skal igennem.
7.-9. klasse: ved sydenden (ved brandtrappen).

SAMVÆRSREGLER (6.-10. kl.)

På Klostermarksskolen tager vi hensyn til hinanden.

 • Man kommunikerer ordentligt og med respekt for andre – både på skolen og på de sociale medier.
 • Al færden på trapper og gange foregår roligt og hensynsfuldt.
 • I frikvartererne kan eleverne opholde sig inde eller ude i skolegården.

6.-10. klasse må selv bestemme, om de vil være inde eller ude. De kan dog sendes i gården, hvis de ikke opfører sig ordentligt.

 • Bliver der ringet tre gange, må alle være inde.
 • Overtøj er til udendørs brug og skal hænge på gangen, når man har time.
 • I skoletiden må elever kun forlade skolen efter indhentet tilladelse hos en lærer eller fra kontoret.
 • Eleverne i 9. og l0. klasse må dog forlade skolen i frikvartererne og i evt. mellemtimer.
 • Ophold umiddelbart uden for skolen er ikke tilladt.
 • Kommer man til at ødelægge et eller andet (fx knuse en rude), meddeler man det straks til kontoret.
 • I tilfælde af sne er det kun tilladt at kaste med sne på et anvist sted.
 • Personalerummene må kun benyttes af skolens personale.
 • Duksen/duksene sørger for sammen med læreren, at lokalet efter hver time efterlades i ordentlig stand. Efter spisningen tømmer duksen/duksene spanden i containeren og bringer spanden tilbage til pedellen.
 • Efter sidste time hænges/lægges stolene op, lyset slukkes, vinduer lukkes og døren låses.
 • Man må gå på besøg i sin parallelklasse; 6.-8. kl. dog ikke i de første 15 minutter af spisefrikvarteret.
 • Man må ikke opholde sig på brandtrappen.
 • Rygning er ikke tilladt på skolens område.
 • Man skal følge de gældende regler for brug af mobiltelefoner.
  Mobiltelefoner:
  Brug af mobiltelefoner og andre digitale medier er ikke tilladt i timerne. Hver klasse har en kasse til mobiltelefoner.
  Mobiltelefonerne afleveres ved skoledagens begyndelse og udleveres igen ved skoledagens afslutning.
  Mobiltelefonen kan naturligvis tages i brug, hvis undervisningen kræver det.
  I Myretuen må 3. klasse modtage samt besvare sms og opkald ved pulten sammen med en voksen.
 • Man må kun køre på rulleskøjter/skateboard/løbehjul udendørs og efter skoletid i et anvist område. I skoletiden opbevares de i kælderskakten.

Skolen har 3 udeområder

 • Den lille gård for elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse
 • Den store gård for elever fra 3. klasse til og med 10. klasse
 • Plænen foran skolen må anvedes af 4.-10. klasse i frikvartererne og til udendørs gruppearbejde. Boldspil er ikke tilladt.

Cykelparkering:
0.-3. klasse: bag indskolingshuset
4.-6. klasse: ved nordenden(ved indgangen til kontoret). Det er vigtigt, at cyklerne her kun står  i én række, så der er plads, hvis en brandbil/ambulance skal igennem.
7.-9. klasse: ved sydenden (ved brandtrappen).

Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever i trafikken, og derfor skal alle rette sig efter dens anvisninger.

Fotografering finder sted i september, hvor eleverne i 0., 2., 4., 6., 7., 8., 9. og 10. klasserne tilbydes fotografering enkeltvis. Eleverne i de enkelte klasser fotograferes hvert andet år – dog tages der klassebillede hvert år. Nye elever kan fotograferes uanset klassetrin.

Overordnet strategi
God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et af godt skole/hjem-samarbejde. Vi vil derfor gerne sikre, at kommunikationen mellem skole og hjem er så god som overhovedet mulig.

For at danne grundlaget for en god kommunikation tilbydes klasserne i indskolingen og på mellemtrinnet projektet ”Den gode klasse”, som lægger op til et åbent og tillidsfuldt samarbejde forældrene imellem. Dette projekt arrangeres i samarbejde mellem klasselæreren og forældrerådet.

Hjemmets kontakt til skolen
For at forældre og lærere på bedste vis kan leve op til ansvaret om at skabe de optimale betingelser for kommunikationen mellem skole og hjem, er det vigtigt, at dialogen mellem de voksne parter ikke går gennem eleven eller andre, men altid sker direkte mellem forældre og lærer. De har i fællesskab ansvaret for, at der er klare linjer og god stemning.

Klasselæreren
Har man som forældre et emne, der omhandler ens eget barns mere generelle trivsel eller klassens ditto, så er det klasselæreren, man skal henvende sig til. Klasselæreren er den lærer, der har det overordnede ansvar for trivslen i klassen. Det er også den lærer, der normalt har den tætteste kontakt til eleverne.

Klasselæreren og faglæreren 
Har man som forældre spørgsmål, en besked, konstruktiv kritik og forslag eller andet, bør man altid kontakte den relevante klasse- eller faglærer direkte. Enten via kontaktbogen på Forældreintra eller efter aftale på telefon.

Når det gælder større og/eller følsomme emner, er det bedst at mødes ansigt til ansigt, dog kan læreren efter aftale med denne også kontaktes telefonisk. Ved skolestart orienteres forældrene om, hvornår og hvordan klassens lærere helst vil kontaktes.

Det er op til den enkelte lærer at afgøre, om henvendelser uden for skoletiden kan klares med det samme eller skal henvises til et andet tidspunkt.

Sender man læreren en besked kan man forvente svar inden for tre hverdage. Samme tidsfrist forventes overholdt af forældre.

Klasseforældremøde
Der afholdes et-to årlige forældremøder i 0.-2. klasse og et årligt møde i 3.-10. klasse. På disse møder informerer klassens lærere forældrene om undervisningen og trivslen. Disse og andre generelle forhold i klassen drøftes på mødet.

I 0.-3. klasse deltager pædagogerne fra Myretuen på min. et af møderne.

I 8.-10. klasse deltager UU-vejlederne, og der orienteres om de afsluttende prøver.

Invitationen sendes ud via Forældreintra, og tilmeldingen foregår også her.

Skole/hjem-samtaler 
Der afholdes to skole/hjem-samtaler i 0.-6. klasse og en i 7.-10. klasse; i 7. og 8. klasse dog også en samtale efter behov i foråret. På disse møder, hvor den enkelte elev, dennes forældre og én eller flere lærere deltager, drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, arbejdsindsats og engagement samt andre emner, der er relevante for eleven og forældrene. Andre elever eller søskende diskuteres ikke til skole-hjem-samtaler. Invitationen sendes ud via Forældreintra.

Lærer/elev-samtaler
Der afholdes en lærer/elev-samtale i 0.-6. klasse, og den placeres mellem de to skole/hjem-samtaler som opfølgning på første samtale. Der afholdes en lærer/elev-samtale i 8.-10. klasse, men to i 7. klasse.

Bestyrelsen
Som hovedregel involveres bestyrelsen ikke i kontakten mellem skole og hjem, med mindre der er opstået alvorlige problemer, der hverken er blevet løst via henvendelse til skolens personale eller ledelse. I så fald kan der rettes en skriftlig henvendelse til formanden for skolens bestyrelse og altid med kopi til skolens ledelse.

Forventninger og etik
Som en del af skolens kommunikationspolitik er der opstillet en række forventninger til såvel skole som hjem:

 • Hold god tone
 • Tænk, før du taler/skriver
 • Lyt til, hvad der bliver sagt
 • Indgå i en dialog

Online kommunikation:

 • Indgå ikke i diskussioner
 • Kvittér for modtagelse
 • Vær omhyggelig i din sprogbrug
 • Hvis forespørgslen kræver et længere svar, kan man bede om en opringning på et tidspunkt, der passer en selv.
 • Skriv aldrig, når du er vred
 • Vis åbenhed
 • Vis saglighed
 • Undgå personlige angreb

Ureglementeret brug af Forældreintra vil blive betragtet som en alvorlig belastning m.h.t. samarbejdet med skolen.

Skolepatruljen står på Dr. Christines Vej hver dag i tidsrummet 7.45-8.00.

Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever i trafikken, hvorfor alle skal rette sig efter dens anvisninger.

Christina Thorup Lund er tilknyttet Klostermarksskolen som sundhedsplejerske.
Tlf.: 25 20 33 99, email: ctl-fb@aalborg.dk

Skolesundhedsplejersken tilbyder alle elever en årlig sundhedssamtale på følgende klassetrin: Børnehaveklasse, 1. klasse, 3. klasse, 5. klasse, 6. klasse og 9. klasse

På 2., 4. og 7. klassetrin vil kun de elever, der udtages til ekstra indsats eller henvises fra anden side, blive indkaldt.

Børn og unge-lægerne tilbyder udskolingsundersøgelse/sundhedssamtale til alle elever i 9. klasse.

Børn og unge-lægerne tilbyder endvidere behovsundersøgelser på alle klassetrin.

Skolesundhedstjenesten tilbyder undervisning i klasserne, og skolesundheds-plejersken er fast medlem af skolens trivselsgruppe.

Alle børn, der bor i Aalborg Kommune, har ret til gratis tandpleje på kommunens klinikker, indtil de er fyldt 18 år.

Eleverne på Klostermarksskolen tilbydes behandling på Gl. Hasseris Skole ; tlf. 99 31 76 90.

Klinikken sørger for, at børnene bliver indkaldt til undersøgelse med passende mellemrum, men man er altid velkommen til at henvende sig og få en ekstra tid, hvis man har behov for det.

Relationskompetence

På Klostermarksskolen har vi fokus på det enkelte barn og på fællesskabet. Det er vigtigt for os, at alle børn trives, er trygge ved deres skoledag og får mulighed for både faglige udfordringer og kreativ udfoldelse. Vores mål er at give eleverne det bedste læringsmiljø, derfor har vi fokus på sociale relationer på alle klassetrin

Definition på mobning:

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over en længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drilleri, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

Trivsel

Klostermarksskolen har som mål, at alle elever skal trives, og vi ønsker at lære alle elever positiv adfærd. Hvis mistrivsel eller mobning forekommer, træder følgende plan i kraft:

 • Orientering af klassens lærere og skolens ledelse
 • Individuelle samtaler med de involverede børn
 • Samtaler med offerets og mobberens forældre
 • Evt. klasseforældremøde og Den gode klasse

Klostermarksskolen har ansat en trivselslærer, der har et særligt fokus på trivselsarbejdet.
Som et særligt trivselstilbud tilbyder Klostermarksskolen samtaler/forløb med elever, hvis forældre er blevet skilt samt elever der er ramt af sorg og /eller kritisk sygdom.

Digital dannelse

I forbindelse med anvendelsen af mobiltelefoner og digitale medier, gælder det for Klostermarksskolen:

 • at vi vil fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur ved at der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og net-etik i undervisningen på alle årgange
 • at mobiltelefoner kan indarbejdes og bruges som et effektivt redskab i undervisningen.
 • at vi vil give eleverne en digitaldannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik mm.

Etiske regler for brug af mobiltelefoner og digitale medier på Klostermarksskolen

 • Tænk dig om, når du bruger din mobiltelefon i skolen.
 • Brug ikke nedsættende/ diskriminerende, hånende sprogbrug om andre eller til andre. Det er mobning.
 • Send ikke trusler til andre – det er strafbart og det er mobning.
 • Del/tag ikke billeder af andre med mindre, du har fået lov til det.
 • At enkelt personers brug af mobiltelefoner på skolen skal være velbegrundet og kendt for omgivelserne.
 • En person på et billede kan altid kræve billedet slettet.
 • Billeder med personer på må ikke lægges på internettet, medmindre personernes forældre har givet skriftlig tilladelse til det.
 • Lad være med at bruge mobiltelefonen til at løse konflikter i skolen. Prøv altid selv at løse konflikterne.
 • Kontakt en voksen på skolen, hvis der er brug for det. Ring ikke til din mor eller far.

Forebyggelse

Alle klasser er forpligtede på at have fokus på og arbejde med elevernes sociale kompetencer, digital adfærd samt klassens liv og tryghed. Dette sker bl.a. ved hjælp af:

 • Lærer/elevsamtaler
 • Klassemøder (evt. udarbejdelse af klasseregler)
 • Foredrag og oplæg for klasserne om digital mobning og netetik
 • Venskabsklasser
 • Elevråd
 • Teammøder
 • Tydelig trivselspolitik
 • Tydelig mobilpolitik
 • Tydelige samværsregler
 • Den gode klasse
 • Skole/hjem-samtaler
 • Tydelige gensidige forventninger mellem skole og hjem
 • Tæt forældresamarbejde
 • Forældremøder
 • Forældreråd i alle klasser

Klostermarksskolen har tilknyttet to medarbejdere fra UU-Aalborg, Ungdommens Uddannelsesvejledning:
Elin Holst: Tlf. 25204513, ehol-kultur@aalborg.dk
Christian Møll: Tlf. 25204550, chm-skole@aalborg.dk

I samarbejde med Aalborg Kulturskole tilbydes alle elever at få musikundervisning enten på Sang, Spil og bevægelseshold (SSB) for Børnehaveklasse – 2. klasse eller i at spille på et instrument (Børnehaveklasse – 10. klasse). Desuden tilbydes undervisning i drama og billedkunst. Undervisningen foregår enten på skolen eller i Kulturskolens lokaler i Nordkraft. De yngste elever undervises altid på skolen.

En af Klostermarksskolens musiklærere er kontaktperson til Aalborg Kulturskole. Yderligere oplysninger, tilmelding og betaling foregår på www.aalborgkulturskole.dk