INTRANET

Mål og værdier

Faglighed, fællesskab og personlig udvikling
Klostermarksskolen har som mål at være en levende og spændende skole, som giver eleverne et solidt fagligt grundlag – og bygger på traditioner og forpligtende fællesskab. 

Vi lægger vægt på, at vores undervisning og vore undervisningstilbud til stadighed er i udvikling. Der skal være tid og rum til, at eleverne gør sig erfaringer, opnår færdigheder, tilegner sig viden og udvikler fantasi og kreativitet så de - alene og i fællesskab - bliver i stand til at formulere problemstillinger og finde forskellige løsningsmuligheder. 

Vi ønsker, at eleverne udvikler sig til selvstændige, harmoniske og ansvarlige personer, der kan deltage i løsningen af fælles opgaver i et demokratisk og internationalt orienteret samfund.

Vælg et emne i menuen og få vist informationen.

Ansvarsområder

Det er elevens ansvar:

 • At være hensynsfuld, opmærksom og hjælpsom
 • At anerkende og respektere andre mennesker
 • At være positiv
 • At være forberedt
 • At deltage aktivt i undervisningen
 • At møde til tiden
 • At holde orden

Det er forældrenes ansvar:

 • At barnet møder i god tid, er udhvilet, mæt og velforberedt
 • At barnet kan indgå i et ligeværdigt fællesskab
 • At vise interesse for og engagement i de aktiviteter der finder sted på klassen og i skolen
 • At aftaler/tidsfrister bliver overholdt
 • At indgå i en konstruktiv dialog med personalet/skolen

Det er personalets ansvar:

 • At være velforberedt, engagerende, motiverende og inspirerende i forhold til den enkelte elev, klassen og skolen
 • At skabe tryghed og modvirke mobning
 • At møde elever og forældre med respekt
 • At skabe en konstruktiv dialog med forældre
 • At udnytte tiden effektivt
 • At udfordre eleverne ud fra deres forudsætninger
 • At være faglig kompetent og til stadighed følge med i udviklingen inden for sine fag

Det er bestyrelsens og ledelsens ansvar:

 • At der findes tidssvarende undervisningsmateriale 
 • At der er gode undervisningsforhold fysisk, psykisk og æstetisk
 • At give lærerne mulighed for efter- og videreuddannelse
 • At fastholde skolens gode traditioner
 • At have tillid til personalets arbejde
 • At have en konstruktiv dialog med forældregruppen

Handleplan

Det betyder: 

 • At vi gennem skolens trivselsplan og det daglige arbejde med klassens og elevernes trivsel vil lære eleverne, hvordan man omgås hinanden på en ordentlig måde og vil lære dem at løse konflikter, så mobning undgås
 • At vi gennem skolens sorgberedskabsplan vil give eleverne redskaber til at bearbejde egen sorg og hjælpe kammerater gennem deres 
 • At vi vedligeholder gode traditioner for at give eleverne en fælles skolekultur 
 • At vi tilbyder flerlærerordning i indskolingen 
 • At der er et godt samarbejde mellem skole og fritidsordning 
 • At vi tilbyder støtteundervisning – eksempelvis i form at tidlig læsehjælp, stavekurser, matematikstøtte mv.
 • At vi giver eleverne en fagligt velfunderet undervisning
 • At vi i vores undervisningen har et globalt udsyn
 • At vi tager hensyn til den enkelte elev
 • At der indarbejdes gode arbejdsvaner – lektier skal laves, og opgaver skal afleveres til tiden
 • At lærerne gør brug af tidssvarende undervisningsmetoder og -materialer

Det kræver et godt skole/hjem samarbejde:

 • Afholdelse af forældremøder
 • Afholdelse af skole/hjem samtaler
 • Afholdelse af lærer/elev samtaler
 • Informationer via skolens intranet
 • Oprettelse af klasseforældreråd
 • Klassearrangementer

Det kræver gode personaleforhold:

 • Der er positive forventninger og tillid fra elever, forældre, ledelse og bestyrelse
 • Der gives mulighed for et godt personalesamarbejde
 • Personalet har gode muligheder for efter- og videreuddannelse
 • Der findes en personalepolitik
 • Der findes en lønpolitik

SKRIV DIT BARN
PÅ VENTELISTEN

Ønsker du at få dit barn på
venteliste til Klostermarksskolen
så klik her:


KOM PÅ VENTELISTE