INTRANET

Trivsel i centrum

Klostermarksskolen har som mål, at alle elever trives – at nå til en mobbefri skole. 
Vi ønsker at lære alle elever positiv adfærd.

Alle klasser er forpligtede på at arbejde med elevernes sociale kompetencer samt klassens sociale liv og elevernes tryghed. Dette sker bl.a. ved hjælp af elevsamtaler, klassemøder, Den gode klasse, skole/hjemsamtaler, forældremøder og teammøder.

Med jævne mellemrum foretages undervisningsmiljøundersøgelser, der også omfatter elevernes trivsel.

Hvis mistrivsel eller mobning (forstået som gentagne negative handlinger vendt mod én eller flere personer) forekommer, træder følgende plan i kraft:

  • Orientering af klassens lærere og skolens ledelse 
  • Individuelle samtaler med de involverede børn
  • Samtale med offerets og mobberens forældre
  • Evt. klasseforældremøde og Den gode klasse

Klostermarksskolen har også ansat to trivselslærere, Rikke Bundgaard og Maria Jungberg Jørgensen, der har et særligt fokus på trivselsarbejdet. Rikke og Maria tilbyder også samtaler med elever, hvis forældre er blevet skilt, samt elever der er ramt af sorg og/eller kritisk sygdom.

Torsten Svelle
(mobil 22663713)
, trivselslærer

"På Klostermarksskolen har vi fokus på klassens og den enkelte elevs trivsel. Vi ved, hvor vigtigt tryghed er, for at man får det optimale ud af undervisningen; ”et godt værested er et godt lærested”.

Jeg er med til at sparke gang i projekt ”Den gode klasse” i 1. samtaler med enkelte elever efter henvisning fra klasselærer, teambuilding i de enkelte klasser og samtaler med elever, der selv henvender sig. Jeg svarer også på forældrehenvendelser."